ИТ превантивна защита - Ръководство & Съвместимост

Независим ИТ Одит и съвместимост с БДС ISO IEC 20000-1, 27001, 27002, 27003, 27004, 27005, най-добрите в индустрията практики за управление на риска, подобряване на сигурността, спазване на стандарти и постигане на информационна сигурност.

Струва си да защитите вашата организация

Струва си да защитите вашата организация

Релефът на Информационните Технологии(ИТ) е вече различен, а така също и значението на ИТ Управлението, Риска и Съвместимостта (ИТ УРС) да е по критично от всякога. Ежедневно Вие се сблъсквате с постоянни кибер-атаки и рискове от пробиви в базите данни. Постоянно се налагат все по-нови и по-взискателни регулаторни изисквания за съвместимост. А толерантността към нарушаване на оперативността е все по-малка. ИТ Одит ЕООД е независима одиторска фирма за информационни технологии за превантивна защита - Ръководство & Съвместимост, която може да Ви помогне.


Обхватът на един одит на ИТ(Информационни Технологии) се определя от неговата цел. Той може да бъде цялостен, или ограничен в рамките на едно или няколко приложения. Одиторите избират методологията, по която да бъде извършен един одита според общо приетите стандарти, съобразявайки се и с приети в организацията стандарти и принципи на работа.

Външен одит на вашата Системата за Управление на Сигурността на Информацията (СУСИ)

ИТ Одит ЕООД предоставя структуриран, практичен, ориентиран към резултатите подход, който подпомага организации във всички аспекти на разработването, прилагането или управлението на една Система за Управление на Сигурността на Информацията (СУСИ) в съответствие с БДС ISO/IEC 27000-1, 27001, 27002, 27003, 27004, 27005.

Преглед и подобряване на вече сертифицираните организации по стандартите БДС ISO/IEC 20000-1, 27001, 27002, 27003, 27004, 27005

Услугата е структурирана така, че да осигури високо ниво и независим преглед на СУСИ и придружаващата я документацията. Подходът е съобразен с нуждите на вашата организация, приложим за организации с различни размери, и чийто информационен процес е съобразен с нивото на сигурността.

Прегледите се извършват чрез

* Сравняване на документацията на Системата за Управление на Сигурността на Информацията (СУСИ) и стандарта за сигурност на информацията БДС ISO/IEC 27001.
* Проверката за тяхното изпълнение на място.

Резултатите от оценката ще ви предоставят възможността да повишите Вашата СУСИ, въз основа на стандартите БДС ISO/IEC 20000-1, 27001, 27002, 27003, 27004, 27005

В резултат на въвеждането на стандартите от серията ISO/IEC 27001, организации от всякакъв вид и големина, навсякъде по света, ще гарантират на своите партньори и клиенти, че работят със защитени системи и се стремят да сведат до минимум риска, а оттам и разходите за възстановяване на работоспособността на системите и/или целостта на данните.