Индустрии

Както процесите за обработка на информацията в ИТ се развиват непрестанно, така зависимостта на организациите към информацията расте непрекъснато. Информацията става все по-лесна за обмен, но така тя става и по-трудна за защита.

Много индустрии, един фокус Повече от една отметка

Сфера на обслужване

Много индустрии, един фокус процес на наблюдение и оценка на рисковете пред информационната система на организацията

Одитът на Информационни Технологии(ИТ) е процес на наблюдение и оценка на рисковете пред информационната система на организацията, целящ подобряване на контролната среда, съхранението и обработката на данните, насочен към намаляване на разходите по поддръжка и развитие на ИТ инфраструктурата и изпълнение на автоматизираните бизнес операции. Той се стреми към повишаване ефективността на работа на бизнес информационната система, постигане на съгласуваност с наличните вътрешни и външни регулации и постигане на висока ефективност от инвестициите в нея.

Висше Образование - балансиране достъп & съвместимост

Защитата на ИТ информация трябва да бъде балансирана с необходимостта за прозрачност и академична свобода, а това е трудна и сложна задача


Доставчици на услуги - стандартизиране

BDS ISO IEC 27001 осигурява много ясни насоки за оценка на съвместимустта.


Здравеопазване - лични данни

С електронните здравни досиета и интегрираните информационни системи в цялата корпорация, доставчиците на здравни грижи трябва активно да оценяват и управляват рисковете, свързани със здравето на своите пациенти и да защитават тяхната здравна информация.


Комунални услуги / инфраструктурата

Прекъсвания на системата в резултат от кибер престъпления, вътрешни заплахи и по-напреднали постоянни заплахи, са някои от най-големите предизвикателства пред сектора на икономическите услуги днес.


Правителство и публичения сектор

С цел предоставяне на навременни и точни услуги, областните и местните правителствени агенции, заедно с безброй организации от публичния сектор, обработват огромни количества данни и чувствителна лична информация.


Софтуер / прилужение / апликация

Трябва да се уверите, че сте защитили организацията си от хакерски атаки, чиято цел е кражба на разработвания от вас софтуер.


Търговия на дребно

Търговията на дребно е водещата част на нашата икономика - ранен индикатор за условията напред. Това също е вярно в света на ИТ РУРС, където търговците на дребно се борят директно за сигурността на данните.


Финансови услуги

С увелияаването на данните, постоянната заплаха от кибер атаки, разширяването на регулаторния контрол, както и нарастващите очаквания на клиентите, сектора на финансовите услуги е изправен пред предизвикателството набор от изисквания.


Хостинг доставчици

Като доставчик на хостинг услуги, вие трябва да отговаряте на постоянно променящите се изисквания на клиентите, поддържане на изключителни нива на обслужване и прозрачност, демонстриране на съответствие с широк спектър от стандарти и регулаторни изисквания в БДС ISO IEC 27001.


Ресторанти и хотели

С увелияаването на данните, постоянната заплаха от кибер атаки, разширяването на регулаторния контрол, както и нарастващите очаквания на клиентите, сектора на финансовите услуги е изправен пред предизвикателството набор от изисквания.