ИТ Одиторски Доклад

Одиторският доклад изказва мнението на ИТ одитора относно Система за Управление на Информационната Сигурност (СУИС) от разгледаните доказателства.

Това е последния етап от процеса на одиторския ангажимент. Резултата от стъпките оценяване, обобщаване и съобщаване. Обикновено всеки един от одиторският екип докладва тяхната работа на старшия одитор. Следователно, одиторът под контрол би трябвало да извърши окончателният преглед за да се обеди че одиторските задачи са усърдно извършени и достатъчно доказателства са събрани. Базирано на събираемоста на одиторски доказателства и одиторски открития, одиторът може да изкаже мнение, което може да е или квалифицирано или не квалифицирано. Одиторският доклад изказва мнението на ИТ одитора относно Система за Управление на Информационната Сигурност (СУИС) от разгледаните доказателства. Когато одиторскоят доклад е готов, обичайно одиторите организират изесняваща среща с клиента.