Одит Намесване

Препоръчително е да се включи опитен одитор като част от екипа по въвеждането за да осигури, че мерките за контрол са включени в системата и гарантира сигурността на данните.

ERP системите улесняват интеграцията на бизнес процесите в организацията. Такава интеграция потенциално създава много съмнения относно сигурността на системата, сигурност на базата данни и одит риск поради взаимозависимите бизнес процеси (Girard & Farmer 1999, Hunton и др. 2004). Следователно, през изпълнителната фаза, одиторите трябва да оценят системата и бизнес процесите за да се уверят че сигурността и контролите на системата не са компроментирани. Тези одит процедури помагат на Клиента да гарантира спазването на стандартите, проектирането и конфигурирането на системата. След като ERP системите използват система с централни база данни и позволяват достъп по всяко време до информацията, дупка в сигурността в един отдел може потенциално да застраши цялата система в организацията (Orman 2004).

Препоръчително е да се включи опитен одитор като част от екипа по въвеждането за да осигури, че мерките за контрол са включени в системата и гарантира сигурността на данните. Въпреки, че ERP продуктите идват с адекватни механизми за сигурност, организациите трябва да вземат подходящите контролни мерки имайки предвид кой има достъп до информацията по всяко време и кой може да променя, изтрива и подновява информацията.