Предимства при едновременното внедряване на двете системи ERP и ISO 9001

Някои от предимствата от въвеждане/внедряване на ERP система и СУК система за управление на качеството.

Някои от предимствата от въвеждане/внедряване на ERP система и СУК  система за управление на качеството:

Бързо и навременно генериране на документи, необходими за поддържане на СУК по ISO; Разширени възможности за контрол на качеството; Съвместимост и припокриване на електронния документооборот с този на СУК; Съответствие на документооборота с изискванията на ISO 9001 по отношение на специфични полета, реквизити или др. необходими  изисквания за коректно попълване и водене на документацията по внедрения стандарт ISO 9001; Постигане на максимална проследимост, контрол и отчетност на всички нива в една компания; Уеднаквяване на реалните бизнес процеси, т.е. ежедневните процеси протичащи във фирмата с изискванията на документацията по СУК; ERP системите подпомагат и управляват едно от основните изисквания на стандарта ISO 9001, а именно запазване на всички версии на документите, които се отчитат и създават в ERP системата; Служат за подобряване на качеството; Подпомагат конкурентоспособността на бизнеса; Осигуряват стабилността на характеристиките на продукти, процеси и услуги; Водят до намаляване на разходи за:

-  Оперативно управление на ежедневната дейност;
-  Управление на складовото стопанство на фирмите и подържането или  липсата  на оборотни стоки;
-  Отпада нуждата от висококвалифицирани специалисти при извършване на ежедневни дейности и др.;

Подпомагат премахването на техническите пречки и уеднаквяването на процесите  в търговията между партньори; Подпомагат спазване на изискванията по европейското и българското законодателство.